​a) başvuru
1. Ruhsat müracaat dilekçesi,
2. Tapu,
3. Aplikasyon krokisi,
4. Güncel imar durumu (1 yılı geçmemiş olmalı),
5. İnşaat istikamet ve kot kesit rölövesi,
6. Projeler: - Onaylı avan proje, - Mimari proje(5 takım), -Statik proje (betonarme çizim 3 takım, statik hesap 2 takım), -Elektrik tesisatı projesi (3 takım), -Sıhhi tesisat projesi (3 takım), -Kalorifer tesisatı projesi (3 takım), -Isı yalıtım projesi (3 takım), -Doğalgaz projesi (3 takım), -(Asansör varsa) Asansör projesi (3 takım),
7. Zemin İnceleme Raporu,
8. Fenni mesul noter onaylı taahhütnameleri: -mimari, -statik, -elektrik, -mekanik, -jeoloji, -şantiye şefliği

b) m2 ve harç hesapları yapıldıktan sonra
9. Yapıya ilişkin bilgi formu (YİBF),
10. Yapı denetim sözleşmesi,
11. Yapı sahibi veya yapı müteahhidi güncel ikametgâhı (son 6 ay),
12. Hafriyat belgesi,
13. Yıkım raporu (yerinde yapı var ise),
14. Tapu yazısında otopark ile ilgili şerhin düşürülmüş olması gerekmektedir.
15. Otopark taahhütnamesi,
16. Otopark bedelinin yatırıldığını gösteren makbuz,
17. Yapı ruhsatı almak için gerekli olan harç makbuzları,
18. İnşaat harç hesabı belgesi,
19. Borcu yoktur yazısı,
20. Hissedar muvafakatnamesi (yer hisseli ise),
21. Tapu yazısı,
22. Müteahhite ait ticaret sicil kaydı,
23. Damga pulu vergisi makbuzu,
24. Yapı denetim bedeli makbuzu,
25. Şantiye şefi sözleşmesi (2 nüsha),
26. İski yazısı,
27. Çıkma raporu (ön bahçe<1m ise),
28. Teşekkül var ise sokak fotoğrafları.